rehabilitación-integral

Bé siga per un traumatisme o bé per un accident vascular, el més habitual és que el dany cerebral sobrevinga de colp. En molts casos arriba per quedar-s’hi i convertir-se’n en una realitat amb la qual hem d’aprendre a conviure. Enfrontar-se a les seqüeles, sobretot a les alteracions del comportament, si n’hi hagueren, suposa un repte psicològic tant per al mateix pacient com per al seus familiars.

A la Xarxa Menni assessorem i ajudem a la família en el procés de rehabilitació i en l’adaptació a la nova situació, amb la confiança de que entre tots podrem trobar nous equilibris, els quals ens permetran recuperar el benestar temporalment alterat.

o Què li passa al meu familiar, i per què?

Ens és necessari comprendre què li passa al nostre ésser estimat. Amb algunes seqüeles és més senzill que no amb d’altres. Estem avesats a veure persones amb una paràlisi d’una part del cos, però ens resulta molt més difícil entendre per què sembla haver oblidat l’idioma o per què no és capaç de controlar les emocions o els impulsos. Assumim com una de les tasques de l’equip terapèutic la d’informar i explicar a les famílies la natura dels símptomes que hi apareixen, el seu pronòstic i les maneres possibles de millorar-los.

o Entrenament en el maneig i la cura

El trasllat del bany a la cadira, l’aspiració de secrecions o l’endreçament en un dutxa adaptada són només algunes tasques a les quals familiars i cuidadors potser hagen d’habituar-se. Assolir perícia en aquestes cures és molt important per a evitar accidents, previndre estrés innecessari i dotar-ne els cuidadors de competència i confiança. Abans que els familiars hagen d’assumir aquestes tasques en solitari, programem sessions d’entrenament.

o Atenció psicològica a les persones més pròximes

Les persones que tenen cura, constantment, d’un ésser estimat poden desenvolupar malestar emocional, alteracions del son i altres problemes de salut, degut, si més no en part, a les responsabilitats que hi assumeixen. A la Xarxa Menni som sensibles a aquesta mena de problemes i ens oferim a prestar-ne ajuda mèdica i psicoterapèutica en produir-se aquestes situacions.

o Teràpia de família

Desenvolupament d’habilitats per a manejar i fer front a la discapacitat. És important identificar els problemes i els recursos familiars, desenvolupar habilitats per a manejar els conflictes i controlar, segons les possibilitats, les emocions negatives. El manteniment d’activitats gratificants i dels contactes socials habituals és molt recomanable.

o Adaptació de l’habitatge

L’adequació de l’habitatge juga un paper primordial a l’hora de tindre cura d’una persona amb dany cerebral, per això en prestem l’assistència tècnica necessària per a l’adaptació del domicili.